gwarancje przetargowe

Gwarancje i poręczenia

Gwarancje i poręczenia to produkty finansowe oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, instytucje finansowe jako zabezpieczenie określonej umowy, kontraktu. Gwarancja lub poręczenie udzielane jest na czas określony obejmujący okres związania ofertą, określony w warunkach przetargu. Z reguły zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel/weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Są dopuszczone oraz zawarte w ustawie Prawo zamówień Publicznych. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej z dopuszczalnych form wymienionych w art. 97 pkt 7 ustawy pzm.tj.:


  • Pieniądzu,
  • Gwarancji bankowej
  • Gwarancji ubezpieczeniowej,
  • Poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Najczęściej stosowane są: 

- Gwarancje i poręczenia wadialne 
Obejmują 100% wymaganego wadium. Może być udzielane jest w ramach pakietu wadialnego, przyznawanego na okres np.jednego roku. Pakiet może składać się z wielu mniejszych poręczeń lub gwarancji wystawianych w trakcie obowiązywania pakietu, na zlecenie Zobowiązanego. 

- Gwarancja lub poręczenie gwarancji należytego wykonania umowy
Gwarancje lub poręczenie należytego wykonania umowy Gwarancja lub poręczenie należytego (dobrego wykonania umowy, gwarancja kontraktowa) to zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy.   

- Gwarancje zaliczki 
Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana w sytuacji gdy zamawiający finansuje wykonanie kontraktu poprzez wypłacenie zaliczki wykonawcy na jego realizację. 

- Gwarancje usunięcia wad i usterek 
Jeśli zlecenie obejmuje również okres gwarancyjny poręczenie lub gwarancja może gwarantować pokrycie roszczeń z tytułu jakości i rękojmi.   

Gwarancja lub poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych gwarantuje zamawiającemu, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jego roszczenia zostaną zaspokojone. Gwarancje lub poręczenia kontraktowe dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, zamawiający otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu. 

Korzyściami dla wykonawcy jest brak konieczności „zamrażania środków pieniężnych” – zwiększenie kapitału obrotowego - utrzymanie płynności. 

Procedura jest uproszczona:
Klient składa wniosek. Dołącza do wniosku wyniki finansowe. Przesyła dokumentację do poszczególnych kontraktów. Instytucja dokonuje analizy dokumentacji i przestawia ofertę. Klient podpisuje umowę. Po akceptacji treści i warunków wystawiana jest gwarancja. Szczególnie polecamy gwarancje ubezpieczeniowe lub poręczenie regionalnych funduszów poręczeniowych. Gwarancje wystawiane przez instytucje bankowe poprzedzone są z reguły czasochłonną analizą kredytową, wystawienie gwarancji może być zaraportowane w rejestrze BIK i może w przyszłości wpływać na zdolność kredytową.  

Bezpłatna konsultacja t.723107999 Maciej Nath
Szukaj